فقه و حقوق بشر

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات14تا 16

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم


دانلود فایل صوتی جلسه چهاردهم- 7 اردیبهشت1393

دانلود فایل صوتی جلسه پانزدهم-14 اردبیهشت 1393

دانلود فایل صوتی جلسه شانزدهم-21 اردیبهشت1393

 

 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات12 و 13

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم -14 فروردین1393

دانلود فایل صوتی جلسه سیزدهم- 21 فروردین1393
 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 9-10-11

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه نهم /4 اسفند-1392

دانلود فایل صوتی جلسه دهم/11اسفند-1392

دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم/18 اسفند-1392

دوره دوم درس مبانی فقه حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 7.8

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه هفتم /6 بهمن-1392

دانلود فایل صوتی جلسه هشتم/27 بهمن-1392

 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر- دکتر ارسطا -جلسات پنجم و ششم

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :


درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره  دوم


دانلود فایل صوتی جلسه پنجم/15دیماه-1392

دانلود فایل صوتی جلسه ششم/22دیماه-1392