میراث بشری درحقوق بین الملل

ﺳﻪشنبه 2 اسفند 1390 توسط: HAJJ

میراث بشری درحقوق بین الملل   

 قبرستان بقیع وبرخی دیگر ازاماکن مقدس سرزمین حجاز جزو میراث معنوی وتاریخی مسلمانان جهان به ویژه شیعیان است .وهابیون حاکم برعربستان دیدگاهشان برای خودشان محترم است ومی توانند به آن مراقد شریف توسل نجویند اما چنین حقی درصلاحیت دولت سرزمینی نیست که بخواهد خواسته های خویش را درآن عملی کند

مدتی است به عنوان محکومیت حادثه هشتم شوال۱۳۴۳ه ق که طی آن درعربستان سعودی وپس از تسلط وهابیون برقدرت ضمن تخریب قبور ائمه اطهارع آثاری که برروی قبورقرارداشت را ازبین بردند.ودرجریان این واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد امام باقر امام صادق)ویران گردیدبراساس اسناد وتصاویر منتشره ،این قبرستان تاقبل ازروی کار آمدن حکومت های وهابی درعربستان همچون بسیاری دیگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شیعه دارای گنبد وبارگاه بوده وحجاج شیعه وسنی هنگام وقوف درمدینه به زیارت این قبور می آمده اند.اما اززمان استیلای وهابیون بر شبه جزیره که هرگونه زیارت قبور را معادل شرک به خداوند می دانند بسیاری از بارگاه های ائمه ع وصحابه را تخریب

نکته:

نگارنده قصد ورود به این مسئله ازمنظر سیاسی ودینی ندارد،زیرا دراین خصوص اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلکه صرفا از این منظر این حادثه را مورد بررسی قرار می دهد که معلوم شود آیا براساس منشور ملل متحداساسا دولت ها می توانن مواریث بشری را به صرف عدم اعتقاد طایفه ای به آن از بین ببرند؟؟ودیگر اینکه میراث بشری همان طور که متعلق به یک نسل نیست وهمه پیشینیان وآیندگان درحفظ ونگهداری ومنزلت آن سهیم می باشند ؛آیا درست است که مواریث بشری را درحریم یا دولت وکشور محصور سازیم وبا این ادعا که چون درمحدوده دولت سرزمینی قرار دارد هر رفتاری که با آن بخواهیم انجام می دهیم وبه هیچ مرجعی هم پاسخگو نخواهیم بود؟؟

۱) قبرستان بقیع وبرخی دیگر ازاماکن مقدس سرزمین حجاز جزو میراث معنوی وتاریخی مسلمانان جهان به ویژه شیعیان است .وهابیون حاکم برعربستان دیدگاهشان برای خودشان محترم است ومی توانند به آن مراقد شریف توسل نجویند اما چنین حقی درصلاحیت دولت سرزمینی نیست که بخواهد خواسته های خویش را درآن عملی کند.کما این که بیت المقدس ومسجد الاقصی برای همه مسلمانان دارای احترام هستند واعتراض مسلمانان جهان به این ر

زیم این است که میراث معنوی مسلمین را غصب نموده وبرای آن محدودیت ها ی غیر منطقی بو جود آورده واساسا هر گونه محدودیت بر مسجد الاقصی را ولو اینکه حضور را مشروع تلقی کنیم غیر قابل قبول است ومی بایستی رژیمی برای اداره آن اخیار کرد که برآمده از یک منشور جهانی باشد .

۲) با الهام از کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون مربوط به حمایت ازسرمایه های فرهنگی به هنگام وقوع جنگ وارائه مقررات لازم جهت اجرای کنوانسیون ۲۶مارس ۱۹۹۹و۱۴می۱۹۵۴وتوصیه نامه حفاظت از حوزه های تاریخی ونقش کنونی آنهابه تاریخ۲۶نوامبر۱۹۷۶سازمان یونسکو باید دانست که حفظ آثارتاریخی،فرهنگی وهویتی ملت ها جزیی ازحقوق اساسی انسانها بدون درنظرگرفتن نژاد ورنگ وسرزمین می باشد وقبل ازاینکه متعلق به یک سرزمین باشد متعلق نسلها وتمام جوامع می باشد ومی بایستی رژیم فرا ملی برآن حاکم باشد.

۳) امروزه با همه فراز ونشیبی که حقوق داخلی درارتباط با حقوق بین الملل ازخود نشان داده است ؛برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مسلم به حساب آمده ؛وچنین ادعا می شود که حقوق داخلی مشتق از حقوق بین الملل است وحقوق بین املل مشخص کننده صلاحیت کشورهاست وآنها را ملزم به محدویت ومعین کردن صلاحیت های خود می نماید.

درجامعه حقوقی امروزه قاضی بین الملل نمی پذیرد کشوری که عامل یک عمل غیر مشروع خسارت بار می باشد برای فراراز مسئولیت درلوای قانون داخلی ویا قانون اساسی خود پناه بگیرد.از این روستکه قاضی رجحان حقوق بین الملل را برقوانین داخلی تائید می کند.ودرصورت وجود رقابت میان دستگاه قضایی بین امللی وداخلی ،دادگاههای داخلی مکلف به رعایت اراءبین المللی می باشند.

دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی ۱۱آوریل ۱۹۴۹درقضیه خسارت وارده به سازمان ملل اعلام می نماید<<به نظر دیوان ،سازمان ملل حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیرعضو)که با نقض تعهدات بین المللی خود خساراتی را به سازمان یا مامورین او وارد کرده باشد،درزمینه بین الملل مبادرت به دعوی حقوقی بنماید

مطابق تعریف پرفسور بادوان ؛مسئولیت بین المللی یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عملی برخلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید طبق حقوق بین الملل خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را جبران کند.

۴) ماده سی ام اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:هیچیک ازمقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هریک ازحقوق و آزادیهای مندرج دراین اعلامیه را از بین ببرند ویا درآن راه فعالیتی بنمایند.

گرچه دولت مظهر عالی ترین درجه اجتماع می باشد اما امروز با ترقیاتی که طی قرن بیستم درروابط بین الملل پدید آمده است وسازمان های وسیع جهانی که تاسیس شده دیگر اثبات وجود جامعه بین الملل لزومی نداشته بلکه اگر بحثی هم باشد توجیه جامعه بین الملل از نظر حقوقی است .که با ملاحظه آن چه پیشتر بیان شد قواعد حقوق بین الملل ،مانند سایر رشته های حقوق ،افرادخود رامقید می سازد.زیرا هرجا حقوقی هست،اطاعت ازحقوق هم هست .

همبستگی ملل ودولتها امروزه به حدی رسیده است که هرواقعه ای که درگوشه ای از جهان اتفاق می افتد دراقصی نقاط دنیا انعکاس می یابد.ودیگر دولت ها نمی توانند به این عنوان که موضوعی درقلمرو حقوق داخلی آنهاست مانع از سلطه حقوق بین الملل درامور داخلی خود گردند..

 

نتیجه

الف) اقدام به تخریب میراث معنوی انسانهای خداپرست درسال۱۳۴۳ه ق توسط وهابیون سعودی از این حیث مذموم به شمار می رود که اولا مغایر تعالیم قرآنی ورفتار مسلمانان در طول تاریخ می باشد زیرابا مراجعه به قرآن روشن می شود که امت های پیشین به حفاظت وصیانت ازآثار پیامبران خود اهتمام وبه آن تبرک می جستندهمانند صندوقی که در آن مواریث خاندان موسی وهارون قرارداشت که آن را درنبردها حمل می کردند تا ازطریق تبرک به آن بردشمن پیروزگردند.سیر وسیاحت درکشورهایی که قبور انبیا وفرزندان آنان درآنجا قرارداردنشان می دهد که پیامبران نسبت به حفظ قبور آنان وساختن بناهای مجلل برروی آنها اهتمام خاصی می ورزیده اند وسپاه اسلام نیز هنگام فتح شامات دست به تخریب قبور پیامبران نزدند بلکه خادمان آنها را که حفاظت ازآن را بعهده داشتند ابقا کردند.واین بناها تاامروز باقی مانده وبرای تمام موحدان جهان جاذبه خاصی دارد.اگرساختن بنا بر قبور انبیا واولیاء شرک بود.جاداشت تا فاتحان منبعث ازخلفا به تخریب ونابودی آن ابنیه می پرداختند

 

ب) میراث اعم از معنوی ومادی ارزشی است که متعلق به همه بشریت است؛وصرف اسقرار مادی آن دردولت سرزمینی موجب نمی شود که درمقابل جامعه جهانی وآحاد انسانها مسئولیتی نداشته باشدونمی توان به صرف عدم اعتقاد طایفه به حقوق سایرین تجاوز کرد

 

راه حل:

 

۱) همگان باید بدانیم تفکر تکفیر غده سرطانی است که درجوامع دینی به ویژه کشورهای اسلامی تارو پود آن را تهدید کرده وبرای جلوگیری از رخداد حوادث مشابه باید این رویه کینه ساز سریع تر ریشه کن شود.واجازه دهیم درسایه همدلی و همزیستی مطلوب احتجاجات عالمانه ومنطقی را جایگزین تکفیر یکدیگر کنیم.

 

۲) نسبت انسانها را با آثارتاریخی ،فرهنگی وهویتی ملت ها از محدوده حقوق شهروندی به حقوق جهان وندی توسیه دهیم وهر آنچه را که نشان از هویت انسان می شود متعلق همه انسانها در تمامی ازمنه وامکنه ودولتها بدانیم/

 

۳) حقوق بین الملل به موازات تحولات اجتماعی درآستانه تغیراتی است.این حقوق باید ازقید هوی وهوس دولت ها ی خود مختار آزادشده وبرپایه محکم تری که منافع جامعه بشری را دافق جهان شمولی اش دربرداشته باشد استوار گردد.

 

۴) باکمال تاسف سازمان یونسکو که از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد می باشد به وظایف خود صرفا درمحدوده صدور توصیه نامه اکتفا می کند یا اینکه اگر میراثی را ثبت کرد ولی کشور مورد نظر درحفظ آن کوتاهی کرد فقط نام آن میراث را ازفهرست مراکز ثبت شده حذف می کند واز حمایت های مالی خود محرومش می کن در حالی که جایگاه سازمان یونسکو به عنوان بازوی فرهنگی سازمان ملل از جایگاه رفیعی برخوردار بوده واینکه نام نیراث را از لیست حمایتی خود حذف می کند نه تنها خدمتی به میراث نیست بلکه دقیقا بر عکس آن ؛عاملی برای بروز فجایع بدتری می شود.!!!!!زیرا یا باعث می شود خود افراد علاقمند به آن میراث عکس العمل نشان دهند که این خود موجب گسترش خصم ودشمنی بین ملتها می گردد<<همان طور که تاکنون این چنین بوده است>>ویااین که دولتها وطوایف متخلف ومتجاوز به حقوق انسانی ومعنوی بشریت برگستاخی خود افزوده وبا گذشت زمان شاهد اضمحلال وبی ارزش شدن مواریث جامعه جهانی گردیم.!!!!

۵) نظر به اینکه نه تنها ارزش واهمیت میراث بشری از مسائلی چون تخلفات سیاسی دولت ها کمتر نبوده بلکه مهمتر نیز می باشد سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل باید از راهکار هایی از جمله عملی ساختن دومین نظریه کمسیون تدوین حقوق بین الملل به سال۱۹۳۰توجه کند که گفته است:هرکوتاهی که دراثر اقدامات ارکان کشوردرباره تعهدات بین امللی آن کشور رخ می دهد وخساراتی به شخص بیگانه واموالش وارد شود موجبات مسئولیت آن کشور را فراهم می سازد.

وانتظار نیست که ازروشهای جنگی ونظامی برای حفظ میراث یا جلوگیری ازتخریب آن وتنبیه دولت متخلف استفاده شود زیرا جنگ واقدامات نظامی خود خطر مهلکی برای میراث داشته بلکه با قوت گرفتن از این نوع از مصوبات که فراوان نیز می باشد با بکارگیری روشهای ازجمله انزوا ی سیاسی دولت متخلف –محکومیت های مالی تحریم های توریستی وتعلیق عضویت از نهادهای مهم اقتصادی واجتماعی در سطح جهانی و.......موجبات مسئو لیت سازی دولت ها را درقبال مواریث معنوی وفرهنگی جوامع بشری را بوجود آورد.

به امید داشتنی جامعه ای عاری از زشت گویی وزشت رفتاری.

 

   دکتر مرتضی بهشتی

وکیل دادگستری  

   بانک مقالات فارسی 

مشاهده نظرات - 0 |

منشور حقوق زائر تدوین می‌شود

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ


نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از آغاز تدوین منشور حقوق زائر در اتاق فکر بعثه مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر در جمع رابطین روحانیون بعثه مقام معظم رهبری با بیان این مطلب افزود: چارچوبهای حاکم بر منشور حقوق زائر در جلساتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که البته این بررسی هنوز ادامه دارد.

وی افزود: منشور حقوق زائر از یک طرف شامل مواردی است که زائر باید رعایت کند و از طرف دیگر ناظر بر مواردی است که حقوق شخصی زائر است و باید این حقوق از سوی بعثه و سازمان حج و زیارت رعایت شوند.

قاضی عسکر در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: ایجاد تحول در زائر و فرآیندهای مربوط به تحول روحی و اخلاقی زائران از جمله اموری است که باید هر چه سریعتر نهایی و مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه روحانیون کاروانها نباید در آموزش مناسک از روشها و بیان استرس‌زا استفاده کنند، بر تغییر روشها تاکید کرد و گفت: اگر در آموزش مناسک و انتقال مسائل معرفتی با روشهای قدیمی کار کنیم آن طور که باید جواب نخواهیم گرفت. نباید آموزش مناسک و توجهاتی که درباره انجام درست اعمال به زائران می دهیم باعث ایجاد ترس و نگرانی در زائر شود بلکه باید طوری به زائران آموزش دهیم که انجام اعمال برایشان آرامش بخش و لذت بخش باشد.

وی روحانیون رابط بعثه مقام معطم رهبری را یک ظرفیت کارشناسی با تجربه های بالا در حوزه حج دانست و خطاب به آنها گفت: مواردی که در نتیجه نظارت بر امور روحانیون کاروانها جمع آوری می کنید در همین فرصت حضور در مکه مکرمه بررسی و کارشناسی کنید تا محورهای کارشناسی شده را تصویب و آنها را ابلاغ کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر پیگیری تشکیل شورای فرهنگی در کاروانها و فعال کردن ظرفیت یاوران حجاج گفت: در ارزیابی عملکرد مسئولان هر کاروان، تشکیل بموقع شورای فرهنگی و فعالسازی گروه یاوران حجاج از محورهای مهم و اصلی خواهد بود و اولویت اعزام در دوره های بعدی را کسانی خواهند داشت که با این دو موضوع مهم برخورد فعال داشته اند.
 

مشاهده نظرات - 0 |

حمایت 3آذر 90:لزوم رعایت حقوق حجاج

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ


پيامبر خدا صلّى الله عليه وآله م یفرمایند: حج، جهاد هر
ناتوان است .هر سال میلیو نها مسلمان از سراسر جهان به
سوی مکه روانه م یش 􀀯 وند تا به عبادت با خدای واحد خود
بپردازن 􀀯 د و از ثواب کثیر آن بهر همند ش 􀀯 وند. دولت و مردم
عربس 􀀯 تان میزبان این جمعیت میلیونی هستند و بر همین
اساس تکالیفی بر عهده دارند.
خداوند در آیه 25 از سوره حج م یفرماید:ب ىگمان كسانى
كه كافر ش 􀀯 دند و از راه خدا و مس 􀀯 جدالحرام كه آن را براى
مردم اعم از مقيم در آنجا و بادي هنشين كيسان قرار داد هايم،
جلوگيرى م ك‏ىنند و )نيز( هر كه بخواهد در آنجا به س 􀀯 تم
)از حق( منحرف ش 􀀯 ود او را از عذابى دردناك م ىچش 􀀯 انيم.
فش 􀀯 ارهایی که عد های برای زیارت و عبادات زائران ایرانی در
مکه و مدینه ایجاد م یکنند مورد انتقاد است و خداوند نیز
چنین چیزی را از هی چک 􀀯س نم یپذیرد و گاه برخی از این
اقدامات مصداق خروج از حق اس 􀀯 ت که خداوند به آن اشاره
کرده است. بازداشت حجاج ایرانی، جرایمی که علیه زائران
واقع م یش 􀀯 ود و... برخی از مش 􀀯 کلاتی است که حجاج با آن
مواجه هستند.
اهمیت حفظ برادری مسلمانان
ب یگمان گردآمدن مس 􀀯 لمانان در بی 􀀯 تالله الحرام راهی
اس 􀀯 ت برای یادآوری برادری آنه 􀀯 ا و عظمت و قدرتی که در
نتیجه این برادری به وجود م یآید. زنگ بیداری اسلامی در
چنین فضایی نواخته م یشود. اما گاه برخی رفتارهای میزبان
با برادران مسلمان دیگر کشورها جای سوال دارد. چرا حجاج
ایرانی در س 􀀯 فر معنوی حج باید با برخی از مشکلات روب هرو
شوند. تاخیر پروازهای حجاج ایرانی، از اصل يترين مشکلاتي
است که گریبا نگیر راهیان این سفر روحانی است چنانکه گاه
برخی از پروازها با حدود 24 ساعت تاخیر به پرواز درم یآیند
که سردرگمي و معطلي خانواد ههاي حجاج را به دنبال دارد.
این در حالی است که ستاد جده نیز با حجاج ایرانی همکاری
نم یکند و نماینده ش 􀀯 رکت سعودی در فرودگاه جده حاضر
نیس 􀀯 ت در حالی که خطوط هوایی مذکور در این خصوص
باید پاسخگو باشند، چراکه طبق عرف بی نالمللی حم لونقل
هوایی، تاخیر پروازی تا نیم س 􀀯 اعت قابل اغماض اس 􀀯 ت اما
در صورت تاخیر بیش از نیم ساعت، خطوط هوایی مربوطه
باید جوابگوی مس 􀀯 افران باش 􀀯 ند و براساس کنوانسیو نهای
بی نالمللی باید به مس 􀀯 افران خسارت بپردازد و رضایت آنان
را جلب کنند. ر یيس سازمان حج و زیارت تابستان گذشته
و در واکنش به تاخیر پروازهای عمره از پرداخت خس 􀀯 ارت
تاخیر پروازهای حج عمره خبر داد. علی لیالی گفت: براساس
قرارداد جدید، ش 􀀯 رک تهای هواپیمایی س 􀀯 عودی و داخلی
موظف هستند خسارت تاخیرهای بالای 6 ساعت را در مسیر
رفت در فرودگاه عربس 􀀯 تان و در مسیر برگشت در فرودگاه
ایران پرداخت کنند. وی، مبلغ خسارت به زايرانی که با تاخیر
بالای 6 س 􀀯 اعت سوار هواپیما ش 􀀯 دند را 150 ریال سعودی
همراه با پذیرایی و اس 􀀯 کان در هتل اع 􀀯الم کرد و افزود: این
قرارداد شامل شرک تهای ایرانی هم م یشود. هر چند اصل
نخست در پروازها، امنيت جاني مسافران است و نبايد بيش از
حد معمول بر مديران شرك تهاي هواپيمايي فشار وارد كرد،
ولي از طرف ديگر حقوق زائر از ش 􀀯 رك تهاي هواپيمايي نيز
بايد ستانده شده و در اختيار حاجيان قرار گيرد.
مشکلی دیگری که حجاج ایرانی با آن دست به گریبان
هستند و مسئولیت آن با کشور میزبان است، رفتار نامناسب،
سلف یهای افراطی عربستان سعودی است. شبک ههای وهابی
مد تها قبل از آغاز مراسم حج با انتشار دروغ و ادعاهای غلط
درباره پیروان مذهب اه لبیت، فرق هگرایی را رواج م یدهند
و بدین ترتیب زمینه رفتارهای نامناس 􀀯 ب را با زائران ایرانی
فراهم م یکنند.
ب یاطلاعی حجاج از مقررات کشور عربستان
در صورتی که حجاج با مقررات و قوانین کشور عربستان
آشنا باشند، درگیر بسیار از مشکلات احتمالی نخواهند شد.
ب یشک نم یتوان از زائران خانه خدا انتظار آشنایی و تسلط با
مقررات یک کشور دیگر داشت اما آشنایی با مقررات معمول
و مرسوم از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
به خصوص آنکه مس 􀀯 ئولان کاروا نها و کس 􀀯 انی که تجربه
چندین ساله در خدم ترسانی به حجاج را دارند، با توجه به
تجربیات فراوان خود، به خوبی م یدانند رعایت چه نکاتی از
اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین باید آموزش حقوق
تبدیل به بخش 􀀯 ی از آموز شهای حجاج شود. علاوه بر این
آشنایی با عرف و رسوم مردم عربستان نیز کمک خواهد کرد
که حجاج ایرانی در س 􀀯 فر به این کشور با مشکلات کمتری
روب هرو شوند.
چه باید کرد
حمای 􀀯 ت حقوقی از اتباع ایرانی بر عهده دولت جمهوری
اس 􀀯المی ایران است و دولت از طریق سازما نهای تخصصی
مربوطه م یتواند پیگیر حقوق زائران باشد که در درجه اول
حقوق آنها پایمال نش 􀀯 ود و اگر چنین اتفاقی افتاد خسارت
شهروندان ایرانی به طور تمام و کمال جبران شود. یکی از این
سازما نهای تخصصی، سازمان حج و زیارت است.
سازمان حج و زیارت
هدف کلی س 􀀯 ازمان حج و زیارت سياستگذاري، نظارت،
هداي 􀀯 ت و اداره امور حج و زيارت عتب 􀀯 ات عاليات در خارج
از كش 􀀯 ور و برقراري ارتباط با كش 􀀯 ورهاي اسلامي و مجامع
بي نالمللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت
و ابع 􀀯 اد مختلف انقلاب اس 􀀯المي به حجاج اس 􀀯 ت. برخی از
وظایف این س 􀀯 ازمان عبارتند از تهي 􀀯 ه و تدوين برنام ههاي
راهبردي، سياس تها، خ طمش يها و رو شهاي اجرايي حج و
زيارت جهت ارایه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط،
انج 􀀯 ام پژوهش و اطلا عرس 􀀯 اني پيرامون مس 􀀯 ايل فرهنگي،
اجتماع 􀀯 ي، خدماتي، رفاهي و س 􀀯 اير ام 􀀯 ور مربوط به حج و
زيارت و نيز نظرسنجي از زائران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد
س 􀀯 ازما نها، نهادها و بخ شهاي مختلف دولتي و غيردولتي
مس 􀀯 ئول، اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زائران
ايران 􀀯 ي در خارج از كش 􀀯 ور و اقدام لازم در مورد ش 􀀯 كايات و
پيشنهادات آنان و فراهم کردن زمينه مشاركت ايشان در امور
فرهنگي و رفاهي، ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي
عربستان سعودي، عراق و سوريه با هم كاري و هماهنگي
نمايندگ يهاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به
منظور پيگيري مسايل و مش 􀀯 كلات حجاج و زائران ايراني.
مواردی که به آن اشاره شد، تنها بخشی از وظایفی است که
سازمان حج و زیارت بر عهده دارد.

مشاهده نظرات - 0 |

هتک حرمت زائران بقیع توسط پلیس سعودی

دوشنبه 1 اسفند 1390 توسط: HAJJ

 

 

نیروهای پلیس آل‌سعود ضمن حمله لفظی به زائران بقیع و دشنام گویی به آنها وارد این قبرستان شده و با زیر پا گذاشتن قبور موجود در این قبرستان حرمت برخی از مزارها را شکستند.به گزارش دزفول تایمزبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی اخبار و احداث، از جمعه گذشته  تاکنون بر "مدینه منوره"، در غرب عربستان فضای بحرانی و متشنج حاکم است و زائران مسلمان این شهر به شدت از رژیم آل‌سعود خشمگین هستند.
روز جمعه گذشته پلیس مذهبی سعودی پس از آن که با الفاظ رکیک و ناشایست به زائران قبرستان بقیع، در نزدیکی مسجد نبوی تعرض کرد، وارد  این قبرستان شدند.
براساس گزارش‌های رسیده، پلیس سعودی پس از ورود به قبرستان که در زمان غیر معمول و رایج آن صورت گرفت، اقدام به پای گذاشتن بر روی قبور موجود در این قبرستان کرده که خشم و نفرت زائران بقیع را برانگیخت.
مقبره بقیع مزار برخی از ائمه اهل بیت (علیهم السلام)، صحابه و خوشاوندان و همسران پیامبر (ص) است و مسلمانانی که اقدام به زیارت از بقیع می‌نمایند، همواره در معرض انواع و اقسام فشارهای سازمان یافته و از پیش برنامه‌ریزی شده توسط نیروهای پلیس سعودی هستند.
این در حالی است که گروه وهابیت پیش از این و در سال 1925 اقدام به تخریب مساجد، اماکن تاریخی و اسلامی بقیع کرده بود"،.

 

مشاهده نظرات - 0 |

تصاویری نادر وقدیمی از حج

دوشنبه 10 بهمن 1390 توسط: HAJJ

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.    

مشاهده نظرات - 0 |