تماس با مدیریت سامانه شبکه دینی حقوق بشر

 ( مدیریت فنی سامانه از هر گونه پیشنهاد برای ارتقاء فعالیت ها استقبال می کند )

    تلفن :  تهران   4 -  88529742 - 021   *   داخلی 107

 قم :    7834451 - 0251

پست الکترونیکی : info@rhrn.ir

 

 

تماس با شورای علمی نظارت بر سامانه

تلفن : تهران 88768623

داخلی 103

پست الکترونیکی : info@rhrn.ir